2017-nji ýylda iň yssy SEO tendensiýalary: Semaltdan düşünje

2017-nji ýylda täze gözleg motory optimizasiýa tendensiýalary ýüze çykdy. Bu üýtgeşme, Google tarapyndan işlenip düzülen täze algoritm ölçegleriniň yglan edilmeginden soň. Principleörelge, mazmunyň hili we ýerlikliligi, şeýle hem ykjam dostlukly başlangyçlar ýaly SEO taraplaryna has köp ähmiýet berýär. Şol bir wagtyň özünde, açar sözleri doldurmak ýaly köne taktikalar jeza berilmegine sebäp bolýan gara şlýapa gurallary hasaplandy.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Nik Çaýkowskiý, web sahypaňyzy şu ýyl çaltlaşdyryp biljek käbir SEO ideýalaryny berýär.

1. Jübi telefonynda dowamly ünsi garaşyň

Google ykjam dostlukly saýtlary görkezýär. Soňky iki onýyllykda jübi telefonlary internete seredeniňde iş stollaryny ýuwaş-ýuwaşdan çalyşýar. 2015-nji ýyldan başlap, Google ykjam dostlukly web sahypalarynyň Google-yň web sahypalaryny tertipleşdirmeginiň kriteriýasy boljakdygyny mälim etdi. Mundan başga-da, interfeýsde ykjam dostlugy bolmadyk web sahypalary pes derejä ýetmek jezasyny alýarlar. Şeýle hem, Google ýakyn wagtda ykjam we iş stoly web sahypalarynyň indeksirlemesini böljekdigini aç-açan aýtdy. Şol sebäpli web sahypalaryny gurýan adam, olary ykjam dostlukly etmeli, ykjam gözlegleri optimizirlemeli we sahypanyň duýgurlygyny ýokarlandyrmaly. Jübi görkezijisi şeýle web sahypalaryny ýokary derejä çykarar.

2. Has tizleşdirilen ykjam sahypalary (AMP) almagy üçin has köp sahypa garaşyň

2015-nji ýyldan başlap, ykjam brauzerler üçin web sahypalaryny optimizirlemek meselesinde AMP-iň tendensiýasy boldy. Ykjam dostlukly başlangyç kabul edileli bäri, AMP web sahypasynyň UEO bardygyna göz ýetirmegiň usullaryndan biridir. AMP-ler 5 esse çalt ýükleýär we şol bir wagtyň özünde, maglumatlaryň ulanylyşyny web sahypalarynyň sarp ediş usulyndan 8 esse köp tygşytlaýar.

3. Ulanyjy tejribesini optimizirlemegiň (UEO) ähmiýeti öser

Google onlaýn marketologlara we web sahypasyny döredijilere ýokary hilli web sahypalaryny gurmaga has köp üns bermegi maslahat berýär. Google ýönekeýlik, ulanmagyň aňsatlygy, nawigasiýa we elýeterlilik ýaly faktorlara bil baglaýar. Gözleg motorlarynda birinji orunda durmak üçin bir sahypa ulanyja gowy göz aýlamak tejribesini bermeli.

4. Ses gözlegi ýokarlanýar

Ses gözlegi gözlegleri amala aşyrmagyň usullaryndan biri hökmünde saýlanýar. Siri, Cortana we Google Now ýaly programma üpjünçiligi gözleg soraglaryna gözleg talaplaryny ýerleşdirmek üçin ses buýruklaryny ulanýar. Web döredijiler, esasanam akylly telewizor ýaly interneti ulanýan enjamlaryň köpelmegi bilen bu täze ugura girmeli.

5. Mazmun indi gözleg maksatly

SEO açar sözleriň gözlegini nyşana alýar. Şeýle-de bolsa, Google indi gözlegçilere gönükdirilendir. “Google” tomaşaçylaryň arasynda uly gyzyklanma döredýän mazmuny tertipleşdirer. Google-yň gözleg motorynyň netijeleriniň sahypalarynda (SERP) has ýokary derejelere çykmagyň käbir faktorlary bolar.

Netije

Sanly marketolog hökmünde hüşgär bolmaly we üýtgeşmeleri yzarlamaga taýyn bolmaly. Bu ýyl gözleg motorlarynyň köpüsi tarapyndan birnäçe düzediş girizildi. AMP üýtgeşmelerinden ykjam ilkinji SEO-a üýtgeýär. Bu üýtgeşmeler adaty gözleg motory tejribesini üýtgetmek üçin birnäçe tendensiýa döretdi. Aboveokarda agzalan maslahatlara eýerip, gözleg motorlarynda gowy reýting almak bilen baglanyşykly üýtgeşmelere taýyn bolup bilersiňiz.

send email